Välkommen till Lohmander.com !
av Peter Lohmander


Information in English: Click here!  


Mål

Lohmander.com har konstruerats med hänsyn till följande mål:

A. Besökaren ska få information om möjligheter att lösa ekonomiska optimeringsproblem med hjälp av datorprogram som var och en kan använda direkt via INTERNET.

B. Besökaren ska själv kunna lösa vissa ekonomiska optimeringsproblem direkt via INTERNET.

C. Besökaren ska få information om möjligheten att beställa specialanpassade datorprogram för att lösa särskilda optimeringsproblem i den egna verksamheten. Vid intresse: Kontakta Peter Lohmander för grundliga diskussioner!

D. Besökaren ska få information om möjligheten att beställa specialanpassade föreläsningar, kursdagar eller längre kurser. Sådana föreläsningar och kurser kan specialanpassas till aktuella optimeringsproblem och liknande inom den egna verksamheten. Vid intresse: Kontakta Peter Lohmander för grundliga diskussioner!

E. Besökaren ska få information om möjligheten att beställa utredningar av ekonomiska optimeringsproblem. Sådana utredningar specialanpassas till aktuella optimeringsproblem och liknande inom den egna verksamheten. Vid intresse: Kontakta Peter Lohmander för grundliga diskussioner!

Ekonomisk optimering: Orientering

"Ekonomisk optimering" är alltid intressant! "Ekonomisk optimering" handlar om att välja bästa möjliga beslut med hänsyn till det ekonomiska resultatet av någon verksamhet. I många fall är det intressant och väsentligt att vidga problemet och ta hänsyn till ekonomiska och andra konsekvenser långt utanför den pågående verksamheten.

Vi befinner oss i en tämligen komplicerad värld. Det är inte alltid så enkelt att direkt komma fram till de ekonomiska optimala besluten. Så är det bland annat inom dessa vida områden, vilka alla ligger inom intresseområdet för Lohmander.com: Produktionsplanering, transportplanering, lagerplanering, kapacitetsoptimering, personalplanering ... Särskilt i de fall när risk och osäkerhet ingår i problemen kan Lohmander.com erbjuda praktiska lösningar och optimala val av åtgärder! Risk och dynamisk programmering är Lohmander.com´s specialitet!  

För det första gäller det att göra en lämplig problemavgränsning. För det andra handlar det om att på ett bra sätt lösa det aktuella problemet. Detta kallar vi ekonomisk optimering. Slutligen måste vi tolka lösningen till problemet och bestämma oss för rationella åtgärder i verkligheten.

De matematiska metoder och algoritmer som användes inom de ekonomiska optimeringsprogram som återfinnes hos Lohmander.com är i första hand flerperiodisk linjär programmering, deterministisk och stokastisk dynamisk programmering samt ickelinjär programmering. 

De optimeringsprogram som man hittar på Lohmander.com är vanligen konstruerade med hjälp av ASP (Active Server Pages), Java, Perl eller JavaScript. I samtliga fall kan användaren själv använda programmen direkt via den egna datorn med internetanslutning och Explorer eller Netscape.

En stor del av de ekonomiska optimeringsproblem som berörs av Lohmander.com omfattar skogssektorn och allehanda företagsproblem inom denna. Det kan handla om hur man ekonomiskt optimalt väljer avverkningstidpunkter och plantantal och hur man prioriterar avverkningsobjekt med hänsyn till lagens paragrafer. Detta beror på att Peter Lohmander är professor i skoglig företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk optimering och därför har utvecklat ett antal sådana program. Emellertid är metoderna helt generella och kan användas inom vilka problem som helst. Peter Lohmander har även undervisat blivande civilingenjörer i industriell ekonomi och doktorander i matematik i stokastisk dynamisk programmering.


CV samt Referenser

Denna länk leder till CV samt referenser som behandlar området ekonomisk optimering: Ref.htm


Kontakt 

Vid intresse för särskilda datorprogram, kursarrangemang eller utredningar m.m., kontakta Peter Lohmander. 
Denna e-postadress kan användas: Peter@Lohmander.com
 

Historik
Peter Lohmander föddes 1956 i Uppsala. Efter studentexamen vid Rinmanskolan i Eskilstuna 1975 påbörjade han sina universitetsstudier vid Skogshögskolan (senare SLU) i Garpenberg, Stockholm och Umeå. Efter kompanibefälsutbildning vid Norrlands Dragoner K4, avlade Lohmander civiljägmästarexamen 1981. Lohmander genomförde forskarutbildning vid institutionen för Skogsekonomi i Umeå. Han har specialiserat sig mot kvantitativa beslutsproblem och optimering. Lohmander disputerade 1987 på sin doktorsavhandling om optimala beslut i skogsbruket m.h.t. risker. 1991 var Lohmander tf professor i företagsekonomi och 1995 blev Lohmander docent i skogsekonomi. Han har haft tjänst som universitetsadjunkt, universitetslektor, studierektor, tf professor, biträdande prefekt och prefekt. Lohmander har periodvis varit ordförande i Scandinavian Society of Forest Economics och arrangerat flera internationella konferenser i skogsekonomi. Lohmander har även varit handledare för fem doktorander vilka disputerat inom området och handleder nu flera doktorander. Peter Lohmander

är sedan 12 januari 2000 professor i skoglig företagsekonomi med inriktning mot ekonomisk optimering.

Två av de studenter som Lohmander handlett inom området ekonomisk optimering under den senaste tiden har mottagit pris för bästa examensarbete: Skoglig magister Kristina Rylander fick pris för bästa examensarbete i skogsekonomi av Driftbyrån LRF. Jägmästare Mattias Forsberg fick Bo Rydins pris för bästa examensarbete.
Peter Lohmander har under 2001 varit sakkunnig vid tillsättning av professorer i Finland och USA. Under 2001 genomförde Lohmander dessutom bl. a. detta: Arrangerade en operationsanalytisk konferens i Rotterdam, medverkade i en internationell doktorandkurs i Österrike och Italien, medverkade i en matematisk doktorandkurs vid Mitthögskolan, gav själv en doktorandkurs i Umeå, gav en kurs i industriell ekonomi för civilingenjörer, gav föreläsningar vid populärvetenskapens vecka, gav kurs i ekonomisk styrning i Umeå, gav föreläsning vid Växjö Universitet i samverkan med Södra, utvecklade datorprogram för Norrskog, medverkade vid slutexamination för den högsta skogsutbildningen i Norge m.m.. Samtidigt med detta arbetade Lohmander med egen forskning och programutveckling inom området ekonomisk optimering samt koordinerade utbildningen vid institutionen för skogsekonomi i Umeå.

Aktuella konferenser, presentationer och kurser kan laddas ner via lšnken nedan.

Konferenser, Presentationer med mera